Saturday, July 25, 2009

پیچیدگی روزگار

همیشه در در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها مسئله‌های موجود بسیار سخت و پیچیده بوده است و البته گذشت زمان بسیاری از پیچیدگی‌ها و پنهان کاری ها را روشن کرده است و همیشه مردمان همان روزگار در شناسایی درست و نادرست مشکل داشته‌اند پس این مشکل از اکنون نیست بیشتر دقت کنیم و انتظار زیادی نیز از خود و دوستان و دیگران نداشته باشیم

سالها پیش در شبی دیر وقت و غیر معمول در آن زمان تلویزیون فیلمی را گذاشته بود از قرون وسطی محور آن اسقفی بود که مردم گمان می‌کردند طرفدار آنان و روشنفکر است هر بار وارد زندان می‌شد هنگام ظهر بود و می‌رفت به زندانیان یک ملاقه بیشتر میداد و همه برایش هورا می‌کشیدند
در تکفیرها بیشر از همه می‌کوشید تا فرد حتما به بدترین شکل اعدام شود به شدت دنبال منافع خود بود و از پول کوچک هم نمی گذشت و برای آن دستور اعدام می‌داد
نقش این اسقف کثیف در بسیاری از کشتارهای برای همه ارباب کلیسا روشن بود ولی مردم گمان می‌کردند که در جلسه‌ها او پشتیبان مردم است و چون تنها یک رأی دارد نمی‌تواند کاری کند .. 
این فیلم البته نیم نگاهی نیز به پاپ داشت ولی احتمالا به دلایلی چندان به او نمی‌پرداخت گرچه همگان می‌دانیم که بخش بزرگی از مشکلات آن روزگار به خاطر جناب پاپ بود و خب هنوز هم که هنوز است او را مقدس نگه می‌دارند و ....
نمی‌دانم چرا امروز صبح این فیلم به یادم آمد مطمئنا به هیچ چیز و به هیچ کس ربطی ندارد و فقط یادآوری خاطرات دور است
برداشت دیگری نکنید!!!!


No comments:

Post a Comment